Algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN
A. Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn in hun geheel en zonder enige afwijking aangenomen door diegenen die ze zonder verzet in ontvangst genomen hebben. Ze hebben voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de koper.
B. In het geval van betwisting omtrent de interpretatie of de uitvoering der overeenkomst, zijn alleen de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is, bevoegd. Het uitschrijven van een wissel op de koper kan nooit afbreuk doen aan deze bepaling.


II. OFFERTES
A. Onze offerte zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of de prijzen der grondstoffen stijgen of wanneer de wisselkoersen daartoe aanleiding geven. De offertes worden steeds opgesteld onder het gebruikelijke voorbehoud dat alle mogelijke lasten en teksten ten laste van de koper vallen; zij zijn slechts geldig gedurende 1 maand.
B. De prijzen van onze offertes impliceren altijd dat de bestelde goederen vrachtvrij ter beschikking staan van de opdrachtgever in ons bedrijf.


III. LEVERINGEN
A. De levering komt tot stand door afgifte voor verzending aan expediteur of vervoerder.
B. De levering is steeds ondergeschikt aan de uitvoering door de koper van zijn aandeel in verbintenissen.


IV. LEVERTIJD.
A. De aangeduide leveringstermijn is louter indicatief. Er wordt in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden, maar laattijdige levering kan nooit contractbreuk, noch boetes of schadevergoeding tot gevolg hebben. B. De vastgestelde termijn begint slechts te lopen vanaf de uitdrukkelijke bestelling, zulks meer bepaald vanaf het ogenblik dat alle details van de bestelling vastgesteld werden en wanneer de betalingsmodaliteiten vervuld zijn door de opdrachtgever.


V. OVERMACHT
De leverancier is gemachtigd elke leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten als omstandigheden buiten zijn schuld dit onmogelijk maken; dit kunnen zijn - zulks zonder enige beperking - brand, stakingen, lock-outs, oorlog, mobilisatie, verkeerde toelevering, onvoorziene vertragingen in toelevering van grondstoffen enzomeer.


VI. BETWISTINGEN
A. De koper dient in alle gevallen, onmiddellijk bij levering en voor de aanvaarding, eventuele schade, verliezen enz. te laten constateren, zulks zelfs in de gevallen waar de verpakking en transport ten onzen laste zijn. Zo niet verliest de bestemmeling zijn recht van verhaal en valt alle schade, voortkomend uit deze vergetelheid, ten laste van de bestemmeling.
B. Om geldig te zijn moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen volgend op de levering geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt de levering te aanvaarden begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf de ontvangst der factuur, deze wordt geacht ontvangen te zijn twee dagen na de verzending.
C. Bij niet-conforme levering ingevolge vergissingen, slechte afwerking, enz. is de leverancier nooit verder aansprakelijk dan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de koop. De leverancier wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. Gebreken in de materialen, die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen meebrengen.
D. De opdrachtgever zal de leverancier vrijwaren voor alle aanspraken die ten zijnen opzicht zouden geformuleerd worden door derden voortspruitend uit het gebruik, respectievelijk misbruik van de geleverde goederen, inbegrepen de gevallen van product aansprakelijkheid, eventuele inbreuken op intellectuele rechten, en dergelijke zonder enige beperking.


VII. BETALINGEN
A. Betalingen geschieden zonder uitzondering contant op factuurdatum. In geen geval geeft enig bezwaar van de kant van de koper hem het recht de betaling te weigeren.
B. Niet betaling op de vastgestelde datum legt van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever een intrest te betalen op het nog verschuldigde bedrag ten belope van 15%. C. Wanneer een factuur niet betaald wordt binnen 15 dagen volgend op de ontvangst van een ter post aangetekend schrijven, zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het bedrag der factuur, met een minimum van 50,00 Euro.
D. De geleverde materialen blijven eigendom van de leverancier tot de volledige prijs is betaald. In geval van levering op afroep, wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering. In geval van niet betaling op de vervaldag van 1 factuur zal voor alle facturen waarvan de betaling niet geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van VII B. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de besteling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt.